Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia

Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia

Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia to stowarzyszenie przedsiębiorców i profesjonalistów reprezentujących różne zawody i poglądy, których łączy chęć niesienia pomocy innym ludziom. Kluby należące do klubów Rotary są zgrupowane w regiony geograficzne, zwane Dystryktami Rotary. Rotary Club GSG należy do Federacji Polskich Klubów Rotary International district nr 2230.

 

Nasze Motto: Służba ponad wszystko

Misję Rotary Service Above Self spełnia 33 tys. klubów na całym świecie posiadając 1.2 mln członków. Wszyscy członkowie kierownictwa Rotary szczebla międzynarodowego oraz lokalnego sprawują swe funkcje jako wolontariusze nie pobierający wynagrodzenia. Rotarianie z własnych składek i dotacji założyli fundację, by wspierać projekty niosące pomoc społecznościom lokalnym. Misją Fundacji Rotary jest wspomaganie wysiłków Rotary International w wypełnieniu celu i misji Rotary oraz osiągnięciu światowego porozumienia i pokoju poprzez lokalne, krajowe i międzynarodowe programy humanitarne, edukacyjne i kulturalne.

Niesienie pomocy humanitarnej, promocja wartości moralnych i etycznych w każdym zawodzie oraz działalność na rzecz pokoju na świecie to tematy bliskie wszystkim członkom Rotary Club GSG, którzy sukcesywnie realizują cele i misję Rotary Club International  aktywnie działając na rzecz społeczności lokalnej m.in. przez organizowane akcje charytatywne oraz uczestniczenie w programach międzynarodowych.

 

 


 

 

Rotary Club Gdańsk–Sopot-Gdynia powstał w 1993r, naszymi sponsorami były kluby RC Toruń oraz RC Lund ze Szwecji.

Klub Gdańsk-Sopot-Gdynia obecnie sam jest sponsorem dwóch klubów: RC Sopot i RC Gdynia oraz Rotaract Trójmiasto -Klubu młodzieżowego wyróżniającego się na rotariańskiej mapie Europy.

Klub liczy obecnie 42 członków, zaś dwunastu odznaczonych jest najwyższym, rotariańskim odznaczeniem Paul Harris Fellows.

„Służba Społeczności Lokalnej” ten statutowy cel Rotary realizowany jest przez członków Klubu z ukierunkowaniem na udzielanie pomocy szczególnie uzdolnionej młodzieży w nauce i przygotowaniu do życia w społeczeństwie. Działalność w tym zakresie obejmuje również młodzież z małych ośrodków regionalnych oraz młodzież niepełnosprawną.

W ciągu swojej działalności zrealizowano wiele projektów pomocy humanitarnej i edukacyjnej dla młodzieży, poniżej niektóre z nich w latach 2007/2008:

W 2008 r projekt o wartości 35 tys USD realizowany z RC Neueruppin z Niemiec -budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci z opóźnieniami w rozwoju w Łupkach koło Pisza oraz wyposażenie tego ośrodka w programy komputerowe wspierające edukację.

W 2007 roku Matching Grant na kwotę 50 100 PLN dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku Letniewie zrealizowany z rotariańskimi klubami z Niemiec i Holandii oraz Francji. Projekt obejmował organizację sprzętu multimedialnego i komputerowego dla potrzeb dydaktycznych ośrodka.

Wsparcie finansowe dla RC San Isidro w Peru dla projektu budowy szpitala leczenia poparzeń im. Jana Pawła II w Limie.

Dla młodzieży licealnej i studentów z Trójmiasta Klub organizuje integracyjne wyjazdy i praktyki zagraniczne, rotarianie goszczą w swoich domach młodzież z innych kontynentów, uczącą się w Polskich szkołach.
Dla wybitnie zdolnej młodzieży Klub subsydiuje stypendia. Przykładem są: wybitnie uzdolniony skrzypek Tomasz Neugebauer, student konserwatorium w Hanowerze i informatyk Filip Wolski, absolwent słynnego III LO w Gdyni.

Po raz dziesiąty organizowany będzie dla najlepszych uczniów biologii z liceów ogólnokształcących Województwa Pomorskiego konkurs im. Małgorzaty Dominiak świętej pamięci biologa, wychowawcy młodzieży, opiekunki wielu laureatów olimpiad biologicznych. Konkursy prowadzi prof. Piotr Dominiak, członek naszego Klubu.

Dzięki zaangażowaniu kolejnego członka Klubu profesora Zbigniewa Grucy, już od kilkunastu lat Klub wspiera organizacyjnie i finansowo praktyki lekarskie studentów medycyny z Białorusi w Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 2010 po raz kolejny studenci medycyny zaangażowani w Towarzystwie Młodzieży Polskiej przy Związku Polaków na Białorusi mogli pogłębić swoją wiedzę medyczną w naszej Akademii Medycznej.

Rotaract Trójmiasto jest organizacyjnym dzieckiem Klubu. Zrzesza wybitną, wyczuloną na potrzeby ludzi młodzież akademicką uczelni Trójmiasta. Ich społecznie rozpoznawalnym dziełem jest organizacja Konkursu dla Młodych Liderów im. Andrzeja Walentynowicza, świętej pamięci członka naszego klubu, ale przede wszystkim wielkiego przyjaciela młodzieży.

Zadowolenie młodzieży, której Klub daje możliwości lepszej edukacji, przygotowania do życia i poznania świata jest najlepszym podziękowaniem dla członków klubu i sponsorów za udzieloną pomoc.

Coroczny organizowany Charytatywny Turniej Golfowy jest głównym źródłem pozyskiwania środków finansowych na działania charytatywne. Pozostałe źródła to : wpłaty członków Klubu, pomoc z Rotary Foudation, dotacje i wpłaty od sponsorów o których Klub zabiega w krajowych i zagranicznych środowiskach biznesowych. W latach 2009/2010 sponsorami Klubu byli: GE Money Bank, Gdańskia Fundacja Kształcenia Menadżerów, firma Sprint, Infracorr i Pracownia Krawiecka „Janusz Wiśniewski”, Stena Line, Nordea Bank, Pomorska Społka Gazownictwa, Ekoinbud, Energa i inne.

Wszystkim bardzo dziekujemy.

 

Główne programy Fundacji Rotary:

Walka z polio – program PolioPlus

Do 2005 r. zaszczepiono 5 mln osób, które były realnie zagrożone paraliżem. Zaangażowanie Rotary International zachęciło inne organizacje międzynarodowe do rozwiązywania problemu. Współpracując z globalnymi partnerami na rzecz PolioPlus, Rotary International rozwinęło nowy model współpracy publiczno-prywatnej. Na całym świecie ponad 1 mln rotarian wpłaciło środki na rzecz walki z polio.

Program grantów humanitarnych i edukacyjnych

Stypendia ambasadorskie oraz granty dla nauczycieli akademickich, wymiana grup zawodowych, Rotary Centers for International Studies in Peace and Conflict Resolution, Rotary Peace and Conflict Studies (Chulalongkorn University). Projekty te mają za zadanie polepszenie warunków zdrowotnych, łagodzenie głodu oraz podnoszenie poziomu rozwoju osobistego i społecznego.

Walka o wodę – program Czysta Woda

Walczymy o wodę na całym świecie. Jednym z naszych przodowych działań jest kopanie studni w Gwatemalii

Zapraszamy do zapoznania się z historią klubu na stronach Rotary International district 2230 www.rotary.org.pl.