Informacje z życia klubu

X Jubileuszowy konkurs o nagrodę im. Małgorzaty Dominiak

X Jubileuszowy konkurs o nagrodę im. Małgorzaty Dominiak
15 maja 2009

dla najlepszego ucznia-biologa liceum ogólnokształcącego
z Województwa Pomorskiego w 2009 r.

ORGANIZATOR KONKURSU:
Klub Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia

PATRONAT:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku

KOMITET NAGRODY:
prof. Piotr Dominiak – Politechnika Gdańska (Rotary) – przewodniczący
mgr Krzysztof Balcerzak – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (Rotary)
dr Krystyna Burkiewicz – Uniwersytet Gdański
mgr Teresa Dyszlewicz – emerytowana nauczycielka
mgr inż. Anna Zielińska –Kuratorium Oświaty
mgr Lilianna Hoppe – Centrum Edukacji Nauczycieli
prof. Stanisław Kryszewski – Uniwersytet Gdański (Rotary)
prof. Jacek Namieśnik – Politechnika Gdańska
mgr Urszula Proll – emerytowana nauczycielka X LO w Gdyni
dr Anna Sternicka – Uniwersytet Gdański

KANDYDACI DO NAGRODY:
Uczniowie liceów ogólnokształcących z województwa pomorskiego mający wybitne osiągnięcia w zakresie nauk biologicznych. Kandydaci muszą się także legitymować nienaganną postawą etyczną.

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRODY:
Prawo zgłaszania kandydatów ma Kuratorium Oświaty, dyrekcje liceów ogólnokształcących z terenu województwa pomorskiego i nauczyciele biologii tychże liceów. Istnieje możliwość ponownego zgłoszenia kandydatów, którzy nie otrzymali nagrody w poprzednich edycjach konkursu.
Kwestionariusz zgłoszeniowy (załączony poniżej), wyniki poprzednich edycji można także uzyskać za pośrednictwem strony domowej naszego klubu:
www.rotary.gdansk.pl

Pobierz kwestionariusz zgłoszenia

Adres kontaktowy:
piotr.dominiak@zie.pg.gda.pl (z dopiskiem: Konkurs im.M.Dominiak)

NAGRODY:
W 2009 roku nagrody dla uczniów wynoszą: 2500 zł, 1000 zł, 500 zł.
Przewidujemy także przyznanie nagrody specjalnej w wysokości 1000 zł.

TERMINY:
15.05.2009 – ostateczny termin zgłaszania kandydatów do nagrody.

Zgłoszenia (na załączonym kwestionariuszu)prosimy przesyłać na adres:
Hotel Marina
Klub Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia
80-342 Gdańsk
ul.Jelitkowska 2
(z adnotacją: Nagroda im. M. Dominiak)

22.05.2009 – zakończenie prac komitetu nagrody, akceptacja kandydatów przez Klub Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia.
01.06.2009 – przewidywane uroczyste wręczenie nagród z udziałem laureatów poprzednich konkursów

INFORMACJA NA TEMAT PATRONKI NAGRODY
Małgorzata Dominiak (1948-1997)
urodziła się w Radomiu. Po ukończeniu tamże Liceum Ogólnokształcącego im. płk Dionizego Czachowskiego rozpoczęła studia biologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1971 roku otrzymała tytuł magistra nauk biologicznych w zakresie zoologii. Od zakończenia studiów mieszkała i pracowała w Trójmieście. W okresie 1971-1972 była asystentką w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1973 roku uczyła biologii w szkołach średnich Trójmiasta. Najpierw (do 1992 r.) w Studium dla Wychowawczyń Przedszkoli w Gdyni (studium to zostało później przekształcone w Studium Nauczycielskie, obecnie – X LO). Podczas pracy w studium poza zajęciami z biologii uczyła również biomedycznych podstaw rozwoju. W 1992 roku podjęła pracę w nowo powołanym XX LO w Gdańsku, pozostając w nim aż do śmierci w lipcu 1997 roku.
Pracując w Studium Nauczycielskim prowadziła m.in. lekcje pokazowe biologii dla nauczycieli szkół średnich. Jej uczniowie brali udział w olimpiadach biologicznych i ekologicznych. Była nauczycielem bardzo lubianym przez młodzież. Poświęcała jej dużo czasu, jako wychowawca, nauczyciel biologii, opiekun drużyny harcerskiej.